Instrukcja konkursu FOX

Uwaga!

 W obecnej XX edycji Konkursu Języka Angielskiego FOX kopertę (z testami i kartami odpowiedzi) wyślemy bezpośrednio do danej szkoły listem poleconym.

Jeżeli na tydzień przed konkursem czyli do 24 lutego 2020 roku nie otrzymacie Państwo Koperty z testami i kartami odpowiedzi proszę o pilne powiadomienie nas o zaistniałej sytuacji pod nr tel. 601 99 29 88.

Jeżeli ktoś z Państwa spóźni się z powiadomieniem o braku koperty (z testami i kartami odpowiedzi) wówczas dokonamy wysyłki na koszt adresata bądź do odebrania bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń zgłoszony przez szkołę. Opłata za udział w konkursie może być wnoszona przez osoby prywatne, firmy, Radę Rodziców, Dyrekcję Szkoły, instytucje i urzędy wspierające działalność oświatową.

W przypadku potrzeby wystawienia rachunku prosimy o dopisanie takiej informacji w przelewie lub wysłanie e-mailem: fox@liczman.pl podając dokładny adres szkoły w tym NIP jeżeli jest potrzebny. Rachunek wysyłamy pocztą bądź scan e-mailem.

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO „FOX”

w dniu 3 marca 2020 roku

 1. Koperta (z testami i kartami odpowiedz)i wysyłana zostanie bezpośrednio  do Szkolnego Koordynatora na adres szkolny zgłoszony w Konkursie.
 2. Koperty z testami i kartami odpowiedzi przechowywać należy do dnia konkursu w bezpiecznym miejscu, np. sejfie szkolnym.
 3. Szkolni Koordynatorzy organizują Konkurs w zgłoszonych kategoriach.
 4. Testy są utajnione do chwili rozpoczęcia Konkursu.
 5. Termin rozpoczęcia Konkursu 3 marca 2020 roku w godzinach 8.00 – 8.30
 6. Konkurs należy rozpocząć od rozdania uczestnikom kart odpowiedzi i zapoznania uczniów ze sposobem kodowania danych.

Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na poprawne wpisanie na karcie odpowiedzi 4-literowego kodu szkoły, nazwiska oddzielonego od imienia pustym polem i właściwe zakodowanie kategorii.

Nie używamy korektorów, nie dokonujemy skreśleń, nie wymazujemy!

Karty, na których dokonano skreśleń bądź naniesiono poprawki przy użyciu korektora lub gumki, nie zostaną poprawnie sczytane przez czytnik elektroniczny.

Uczestnicy Konkursu kartę odpowiedzi wypełniają zgodnie z regulaminem, tylko kolorem czarnym lub granatowym, dozwolone jest ołówkiem o średniej twardości.

Nie należy używać flamastrów! Uczestnicy mogą posiadać tzw. brudnopisy.

 • Otwarcie kopert z testami następuje w obecności przedstawicieli uczestników Konkursu, bezpośrednio po naniesieniu przez uczestników Konkursu danych identyfikacyjnych na kartach odpowiedzi.
 • Uczestnicy Konkursu na rozwiązanie zadań testowych mają pełne 75 minut    (w zależności od potrzeby należy dodatkowo zaplanować 15 minut na sprawy organizacyjne).
 • Rozdanie kart odpowiedzi i pomoc  uczestnikom w poprawnym wypełnieniu części informacyjnej zgodnie z instrukcją zawartą na karcie odpowiedzi, tj.:
  • podanie i zakodowanie czteroliterowego kodu szkoły,
  • zakodowanie NAZWISKA i IMIENIA w podanej kolejności,
  • zakodowanie kategorii i klasy,

nie wlicza się do czasu przebiegu konkursu.

10. Każdy uczestnik Konkursu poznaje treść zadań konkursowych dopiero po ich oficjalnym otrzymaniu od upoważnionej osoby.

11.Uczestnicy Konkursu rozwiązują samodzielnie zadania testowe i nie udostępniają rozwiązań innym uczestnikom Konkursu.

12. Niedozwolone jest korzystanie z elektronicznych środków przekazu.

13. Nauczyciele zbierają od uczestników Konkursu karty odpowiedzi.

14. Testy są własnością uczniów.

15. Po zakończeniu Konkursu wypełnionych kart odpowiedzi nie należy segregować  według kategorii, nie zszywać, nie spinać. Należy ułożyć je w jedną stronę, włożyć do dostarczonej koperty, ostemplować pieczątką szkoły i zakleić w obecności uczniów.

16. Kopertę z kartami odpowiedzi należy w dniu konkursu do godz. 15.00 przesłać listem poleconym na adres:

Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne „Liczman” 02-886 Warszawa              ul. Jagielska 46J

 Uwaga:

Na stronie internetowej www.liczman.pl w zakładce „Konkurs Fox” znajdą się tylko Punkty Odbioru nagród, które zlokalizowane będą w jednej ze szkół w mieście danego powiatu, w Warszawie zaś w jednej ze szkół w każdej dzielnicy Dokładny adres punktu szkolnego zostanie podany na naszej stronie najpóźniej do końca kwietnia 2020 roku.Aby to sprawdzić należy wówczas kliknąć na niebieski kolor swojego powiatu lub dzielnicy i odsłonią się szkoły przypisane do danego punktu. Należy sprawdzić dokładnie z którego punktu odbieracie Państwo kopertę z nagrodami.

 ŻYCZYMY WIELU SUKCESÓW I POMYŚLNYCH WYNIKÓW

 Prosimy o śledzenie informacji na stronie internetowej www.liczman.pl w zakładce FOX.

 Regionalny Koordynator Konkursu           
Bogumiła Bornowska