Zasady i cel konkursu

    Międzynarodowy konkurs „Kangur Matematyczny” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, od klasy drugiej szkoły podstawowej do klas maturalnych w liceach i technikach. Rozgrywany jest sześciu kategoriach, które obejmują następujące klasy:

Żaczekklasy 2 szkół podstawowych;
Maluchklasy 3 i 4 szkół podstawowych;
Beniaminklasy 5 i 6 szkół podstawowych;
Kadetklasy 7 i 8 szkół podstawowych;
Juniorklasy I i II liceów i techników,
szkoły branżowe I stopnia;
Studentklasy III i IV liceów, III, IV i V techników,
szkoły branżowe II stopnia.

    Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Zadania oraz termin są ustalane przez władze stowarzyszenia Kangourou Sans Frontie`res. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut.

     Test konkursowy w kategorii „Żaczek” zawiera 21 zadań o różnym stopniu trudności (7 zadań po 3 punkty, 7 zadań po 4 punkty i 7 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 21 punktów.
Test konkursowy w kategorii „Maluch” zawiera 24 zadania o różnym stopniu trudności (8 zadań po 3 punkty, 8 zadań po 4 punkty i 8 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 24 punkty.
Testy konkursowe pozostałych kategorii zawierają po 30 pytań o różnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów. Uczeń uczestniczący w konkursie w każdej z tych kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 30 punktów.

    Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.

    W czasie trwania Konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów. 

    Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność konkursu. Wprawdzie wyniki Konkursu mogłyby być wykorzystane do opracowania międzynarodowych rankingów czy innych form rywalizacji pomiędzy krajami (jak ma to miejsce np. w przypadku Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej), jednak nie byłoby to zgodne z główną ideą konkursu, którą jest sprowokowanie jak najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy. Dzień konkursu, „Dzień Kangura” stał się już w szkołach wielu krajów prawdziwym świętem matematyki, nie ograniczającym się wyłącznie do samego konkursu. Jest też okazją do realizowania innych form popularyzacji matematyki.

Regulamin Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”

REGULAMIN (format PDF)

Zgody na udział w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny

Instrukcja wypełniania karty odpowiedzi podczas konkursu „Kangur Matematyczny”

Kartę należy wypełniać kolorem czarnym lub niebieskim. Nie wolno używać korektora.

Karty nie wolno zginać, miąć, umieszczać na niej nieuprawnionych napisów i innych znaków.

Wpisz czteroliterowy KOD Twojej szkoły drukowanymi literami, po jednej w każdej kratce. Pod każdą literą kodu zaczernij kółko w wierszu z odpowiednią literą.

Podobnie wpisz swoje NAZWISKO i IMIĘ, w takiej właśnie kolejności, zostawiając pomiędzy nazwiskiem i imieniem jedno puste pole. Pod każdą literą imienia i nazwiska zaczernij kółko w wierszu z odpowiednią literą.

Zaczernij pod Twoją klasą kółko oznaczające kategorię.

W odpowiedzi do każdego zadania można zaznaczyć tylko jedno kółko.

UWAGA: Poprawne wypełnienie karty odpowiedzi jest elementem konkursu!

Wzór prawidłowo wypełnionej karty

https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/karta.jpg
(Kliknij na kartę, aby obejrzeć dokładniej)

Finanse i nagrody

    Konkurs „Kangur Matematyczny” jest imprezą samofinansującą się. Środki na organizację i nagrody pochodzą z opłat wpisowych uczestników.

    Jedną z form nagród I stopnia jest udział w międzynarodowych obozach matematycznych. Najdłuższą tradycją i największą popularnością cieszy się organizowany przez TUWiNM co roku w sierpniu obóz matematyczny w Zakopanem.

    W Zakopanem gościliśmy dotąd grupy laureatów konkursu z Francji, Gruzji, Hiszpanii, Kazachstanu, Litwy, Mołdawii, Niemiec, Rosji, Rumunii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Ukrainy, Węgier; młodzież polską z Białorusi, Litwy, Ukrainy i oczywiście uczniów polskich. Na zasadzie wzajemności uczniowie polscy byli zapraszani na podobne spotkania do Francji, Niemiec, Rosji, Stanów Zjednoczonych, na Litwę, Ukrainę i na Węgry.