Instrukcja konkursu

Konkurs Kangur Matematyczny
21 marca 2019r.
Instrukcja konkursu Kangur Matematyczny

Uwaga!

Na stronie internetowej www.liczman.pl w zakładce „Kangur Matematyczny” znajdą się Punkty Odbioru Kopert (z testami, kartami odpowiedzi i upominkami).

W przypadku powiatów punkt będzie się znajdował w jednej ze szkół w mieście danego powiatu.

W Warszawie punkt będzie się znajdował w jednej ze szkół w każdej dzielnicy.

Możliwy jest podział dzielnic i powiatów na dwa punkty szkolne. W każdej edycji konkursowej należy sprawdzać swoje punkty odbioru.

Aby to sprawdzić należy kliknąć na niebieski kolor swojego powiatu lub dzielnicy i odsłonią się szkoły przypisane do danego punktu, w przypadku dwóch punktów należy sprawdzić dokładnie w którym z punktów należy odebrać kopertę.

Testy w języku angielskim należy zgłaszać e-mailem na adres: kangur@liczman.pl po zgłoszeniu uczestników do konkursu najpóźniej do 31 stycznia 2019 roku, podając ilości w poszczególnych kategoriach.

W przypadku potrzeby wystawienia rachunku prosimy o dopisanie takiej informacji w przelewie lub wysłanie e-mailem: kangur@liczman.pl podając dokładny adres szkoły w tym NIP jeżeli jest potrzebny. Rachunek wysyłamy pocztą bądź e-mailem.

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU  MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU „KANGUR  MATEMATYCZNY”

w dniu 21 marca 2019 roku

Szkolny Koordynator na podstawie dokumentu tożsamości lub osoba pisemnie upoważnione przez Dyrektora Szkoły odbiera w dniu 13 marca 2019 roku w godzinach 900 – 1500   kopertę ( karty  odpowiedzi,  testy i upominki dla uczestników) w szkole wskazanej przez Regionalnego Organizatora Konkursu.

 1. Koperty z testami i kartami odpowiedzi przechowywać należy do dnia konkursu w bezpiecznym miejscu, np. sejfie szkolnym.
 2. Szkolni Koordynatorzy organizują Konkurs w zgłoszonych kategoriach.
 3. Testy są utajnione do chwili rozpoczęcia Konkursu.
 4. Termin rozpoczęcia Konkursu 21 marca 2019  roku o godzinie 900 .
 5. Po wpuszczeniu uczniów do Sali zapoznać ich z podstawowymi zasadami konkursu w tym ze sposobem kodowania danych.
 6. Po rozdaniu kart odpowiedzi pomóc uczestnikom w poprawnym wypełnieniu części informacyjnej zgodnie z instrukcją zawartą na karcie odpowiedzi (ta część nie wlicza się do czasu przebiegu konkursu), tzn w wykonaniu następujących czynności:
  1. podanie i zakodowanie czteroliterowego kodu szkoły,
  2. zakodowanie NAZWISKA i IMIENIA w podanej kolejności,
  3. zakodowanie kategorii i klasy.

 Niedozwolone jest korzystanie z kalkulatorów i technicznych środków łączności.

Nie wolno używać korektora (powoduje uszkodzenie skanera).   

Uczestnicy Konkursu kartę odpowiedzi wypełniają, zgodnie z regulaminem, tylko kolorem czarnym lub granatowym.

Uczestnicy mogą wspomagać się brudnopisem (papier bez jakichkolwiek napisów i innych znaków) oraz przyrządami geometrycznymi.

W przypadku pomyłki w wypełnianiu karty mogą Państwo (o ile nie koliduje to  z nadzorem nad konkursem) dać uczniowi nową kartę odpowiedzi. W takiej sytuacji nową kartę można wydrukować, pobierając ją ze strony www.kangur-mat.pl z konta koordynatora szkolnego lub wykonać czytelną kopię czystej karty. Ważne jest, aby na wydruku/kopii znalazły się znaczniki strony (czarne kwadraciki rozmieszczone w trzech rogach kartki).

 1. Otwarcie kopert z testami następuje w obecności przedstawicieli  uczestników  Konkursu, bezpośrednio po naniesieniu przez uczestników Konkursu  danych  identyfikacyjnych na kartach odpowiedzi.
 2. Uczestnicy Konkursu  na rozwiązanie zadań testowych mają pełne 75 minut ( w zależności od potrzeby należy dodatkowo  zaplanować 15 minut na sprawy organizacyjne).
 3. Każdy uczestnik Konkursu poznaje treść zadań konkursowych dopiero po ich oficjalnym otrzymaniu od upoważnionej osoby.
 4. Uczestnicy Konkursu rozwiązują samodzielnie zadania testowe i nie udostępniają rozwiązań innym uczestnikom Konkursu .
 5. W odpowiedzi na każde zadania należy zaznaczyć co najwyżej jedno kółko, nie ma możliwości zmiany zaznaczonej odpowiedzi.
 6. Nauczyciele zbierają od uczestników Konkursu karty odpowiedzi.
 7. Testy są własnością uczniów.
 8. Po zakończeniu Konkursu  wypełnione karty odpowiedzi należy ułożyć w jedną stronę, włożyć do koperty, kopertę ostemplować pieczątką szkoły  i zakleić w obecności uczniów.

Nie segregować kart według kategorii, nie używać zszywaczy lub spinaczy.

Kopertę z kartami odpowiedzi należy  przekazać w dniu konkursu  do godz. 15.00 do szkoły, z której zostały  pobrane.

W przypadku otrzymania testów i kart odpowiedzi drogą pocztową, kopertę z kartami odpowiedzi należy w dniu konkursu do godz.15.00 przesłać listem poleconym na adres:

Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne „Liczman” 02-886 Warszawa  ul. Jagielska 46J.

ŻYCZYMY  WIELU SUKCESÓW  I  POMYŚLNYCH  WYNIKÓW

 Bardzo ważne !

Prosimy o czytanie przesyłanych do Państwa e-mail, komunikatów o przebiegu  i zakończeniu konkursu oraz śledzenie informacji na stronie internetowej www.liczman.pl w zakładce Kangur Matematyczny.

Regionalny Koordynator Konkursu
Bogumiła Bornowska