Instrukcja konkursu

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny 

21  marca 2024r.

Instrukcja konkursu Kangur Matematyczny

Uwaga!

Zgodnie z założeniami Głównego Organizatora, Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny zostanie przeprowadzony w szkołach w dniu 21 marca 2024r. o godzinie 9.00

W obecnej XXXIII edycji Konkursu Kangur Matematyczny testy i karty odpowiedzi oraz upominki (dla każdego uczestnika) wyślemy listem poleconym/paczką rejestrowaną  bezpośrednio do danej szkoły.

Jeżeli przed konkursem czyli do 05 marca 2024r. nie otrzymacie Państwo Koperty z testami i kartami odpowiedzi wraz z upominkami proszę o pilne powiadomienie nas o zaistniałej sytuacji pod nr tel. 601 99 29 88.

Jeżeli ktoś z Państwa spóźni się z powiadomieniem o braku koperty z testami i kartami odpowiedzi wraz z upominkami lub my otrzymamy zwrot przesyłki to: ponownie wyślemy przesyłkę ale na koszt adresata jeżeli będzie to możliwe czasowo lub będzie ona  do odbioru bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

 Testy w języku angielskim należy zgłaszać e-mailem na adres: kangur@liczman.pl po zgłoszeniu uczestników do konkursu najpóźniej do 31 stycznia 2024 roku, podając liczbę uczestników w poszczególnych kategoriach.

 W przypadku potrzeby wystawienia rachunku prosimy o wysłanie takiej informacji e-mailem: kangur@liczman.pl podając dokładny adres szkoły w tym NIP jeżeli jest potrzebny. Rachunek wysyłamy pocztą elektroniczną.

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU  MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU „KANGUR  MATEMATYCZNY”

 Koperta z testami i kartami odpowiedzi zostanie wysłana listem poleconym/ paczką rejestrowaną bezpośrednio do danej szkoły.

 1. Koperty z testami i kartami odpowiedzi przechowywać należy do dnia konkursu w bezpiecznym miejscu, np. sejfie szkolnym.
 2. Szkolni Koordynatorzy organizują Konkurs w zgłoszonych kategoriach.
 3. Testy są utajnione do chwili rozpoczęcia Konkursu.
 4. Termin rozpoczęcia Konkursu 21 marca 2024  roku o godzinie 900 .
 5. Po wpuszczeniu uczniów do sali należy zapoznać ich z podstawowymi zasadami konkursu w tym ze sposobem kodowania danych.
 6. Po rozdaniu kart odpowiedzi należy pomóc uczestnikom w poprawnym wypełnieniu części informacyjnej zgodnie z instrukcją zawartą na karcie odpowiedzi, tj.:
  1. podanie i zakodowanie czteroliterowego kodu szkoły,
  1. zakodowanie NAZWISKA i IMIENIA w podanej kolejności,
  1. zakodowanie kategorii i klasy.

Ten czas nie jest wliczany do czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań testowych – patrz pkt 8 instrukcji.

 Niedozwolone jest korzystanie z kalkulatorów i technicznych środków łączności.

Nie wolno używać korektora (powoduje uszkodzenie skanera).

Uczestnicy Konkursu kartę odpowiedzi wypełniają, zgodnie z regulaminem, tylko kolorem czarnym lub granatowym.

Uczestnicy mogą wspomagać się brudnopisem (papier bez jakichkolwiek napisów i innych znaków) oraz przyrządami geometrycznymi.

W przypadku pomyłki w wypełnianiu karty (w części informacyjnej, pkt 6) mogą Państwo (o ile nie koliduje    to  z nadzorem nad konkursem) dać uczniowi nową kartę odpowiedzi. W takiej sytuacji nową kartę można wydrukować, pobierając ją ze strony www.kangur-mat.pl z konta koordynatora szkolnego lub wykonać czytelną kopię czystej karty. Ważne jest, aby na wydruku/kopii znalazły się znaczniki strony (czarne kwadraciki rozmieszczone w trzech rogach kartki).

 • Otwarcie kopert z testami następuje w obecności przedstawicieli  uczestników  Konkursu, bezpośrednio po naniesieniu przez uczestników Konkursu  danych  identyfikacyjnych na kartach odpowiedzi.

8. Uczestnicy Konkursu  na rozwiązanie zadań testowych mają pełne 75 minut ( w zależności od potrzeby należy dodatkowo  zaplanować 15 minut na sprawy organizacyjne).

 • Każdy uczestnik Konkursu poznaje treść zadań konkursowych dopiero po ich oficjalnym otrzymaniu od upoważnionej osoby.
 • Uczestnicy Konkursu rozwiązują samodzielnie zadania testowe i nie udostępniają rozwiązań innym uczestnikom Konkursu.
 • W odpowiedzi na każde zadania należy zaznaczyć co najwyżej jedno kółko, nie ma możliwości zmiany zaznaczonej odpowiedzi.
 • Nauczyciele zbierają od uczestników Konkursu karty odpowiedzi.
 • Po zakończeniu Konkursu  wypełnione karty odpowiedzi należy ułożyć         w jedną stronę, włożyć do koperty, kopertę ostemplować pieczątką szkoły      i zakleić w obecności uczniów.
 • Testy są własnością uczniów.

        Proszę nie segregować kart według kategorii, nie używać zszywaczy lub spinaczy.

        Kopertę z kartami odpowiedzi należy  przesłać po przeprowadzonym konkursie tego samego dnia listem poleconym na adres:

Stowarzyszenie Oświatowo – Edukacyjne „Liczman” , 02-886 Warszawa        ul. Jagielska 46 J

              ŻYCZYMY  WIELU SUKCESÓW  I  POMYŚLNYCH  WYNIKÓW

Prosimy o odbieranie przesyłanych do Państwa e-mail, komunikatów o przebiegu  i zakończeniu konkursu oraz śledzenie informacji na stronie internetowej www.liczman.pl w zakładce Kangur Matematyczny.

Regionalny Koordynator Konkursu                    
Bogumiła Bornowska