Instrukcja konkursu FOX

                                                                                                                                                  Konkurs Fox    2024r.                                         

Uwaga!


Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z zamieszczonymi na internetowej stronie Głównego Organizatora  konkursu  www.fox.bielsko.pl:

regulaminem konkursu oraz obowiązkach –informacjach dla opiekuna.

Prosimy o zwrócenie uwagi na „Ważne informacje na temat Konkursu FOX edycja 2024” na stronie Głównego Organizatora Konkursu.


Zgłoszenie szkoły do konkursu FOX, po jego wydrukowaniu i podpisaniu przez dyrektora i opiekuna konkursu należy zeskanować i odesłać do regionalnego koordynatora konkursu FOX  e-mailem: fox@liczman.pl

 Zgłoszenia nie trzeba wysyłać pocztą.

Zgłoszenia grupowego uczniów szkoły należy dokonać drogą elektroniczną na stronie internetowej http://fox.bielsko.pl, postępując zgodnie z instrukcją tam umieszczoną. Prosimy przy dopisywaniu nowej szkoły o podanie tylko szkolnego numeru telefonu i adresu e-mail, gdyż lista szkół jest ogólnodostępna dla użytkowników serwisu.

Nauczyciel – szkolny opiekun konkursu FOX, dokonujący rejestracji szkoły, gdy stwierdzi, że nie dotarł do niego link aktywujący konto szkoły (link jest generowany przez system automatycznie w momencie zakładania konta), powinien sprawdzić, czy link nie trafił do spamu, a jeżeli go tam nie znajdzie, to powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić swojego koordynatora regionalnego konkursu lub administratora strony mailem, wysłanym ze skrzynki e-mailowej swojej szkoły.

Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń zgłoszony przez szkołę. Opłata za udział w konkursie może być wnoszona przez osoby prywatne, firmy, Radę Rodziców, Dyrekcję Szkoły, instytucje i urzędy wspierające działalność oświatową.

Nie przyjmujemy wpłat indywidualnych od rodziców.

W przypadku potrzeby wystawienia rachunku prosimy o wysłanie e-maila: fox@liczman.pl podając dokładny adres szkoły w tym NIP jeżeli jest potrzebny. Rachunek wysyłamy pocztą elektroniczną.

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO „FOX”

w dniu 5 marca 2024  roku – początek 8.00 – 8.30

 1. Samodzielne drukowanie przez szkolnego opiekuna konkursu testów, kart odpowiedzi  bezpośrednio ze strony konkursu (będzie widoczny na stronie  Głównego Organizatora Konkursu).
 2. Materiały konkursowe przechowywać należy do dnia konkursu w bezpiecznym miejscu, np. sejfie szkolnym.
 3. Szkolni Koordynatorzy organizują Konkurs w zgłoszonych kategoriach.
 4. Testy są utajnione do chwili rozpoczęcia Konkursu.
 5. Termin rozpoczęcia Konkursu 5 marca 2024 roku.
 6. Konkurs należy rozpocząć od rozdania uczestnikom kart odpowiedzi i zapoznania uczniów ze sposobem kodowania danych.

Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na poprawne wpisanie na karcie odpowiedzi 4-literowego kodu szkoły, nazwiska oddzielonego od imienia pustym polem i właściwe zakodowanie kategorii.

Nie używamy korektorów, nie dokonujemy skreśleń, nie wymazujemy!

Karty, na których dokonano skreśleń bądź naniesiono poprawki przy użyciu korektora lub gumki, nie zostaną poprawnie sczytane przez czytnik elektroniczny.

Uczestnicy Konkursu kartę odpowiedzi wypełniają zgodnie z regulaminem, tylko kolorem czarnym lub granatowym, dozwolone jest ołówkiem               o średniej twardości.

Nie należy używać flamastrów! Uczestnicy mogą posiadać tzw. brudnopisy.

 • Otwarcie kopert z testami następuje w obecności przedstawicieli uczestników Konkursu, bezpośrednio po naniesieniu przez uczestników Konkursu danych identyfikacyjnych na kartach odpowiedzi.
 • Uczestnicy Konkursu na rozwiązanie zadań testowych mają pełne 75 minut    (w zależności od potrzeby należy dodatkowo zaplanować 15 minut na sprawy organizacyjne).
 • Rozdanie kart odpowiedzi i pomoc  uczestnikom w poprawnym wypełnieniu części informacyjnej zgodnie z instrukcją zawartą na karcie odpowiedzi, tj.:
  • podanie i zakodowanie czteroliterowego kodu szkoły,
  • zakodowanie NAZWISKA i IMIENIA w podanej kolejności,
  • zakodowanie kategorii i klasy,

nie wlicza się do czasu przebiegu konkursu.

10. Każdy uczestnik Konkursu poznaje treść zadań konkursowych dopiero po ich oficjalnym otrzymaniu od upoważnionej osoby.

11.Uczestnicy Konkursu rozwiązują samodzielnie zadania testowe i nie udostępniają rozwiązań innym uczestnikom Konkursu.

12. Niedozwolone jest korzystanie z elektronicznych środków przekazu.

13. Nauczyciele zbierają od uczestników Konkursu karty odpowiedzi.

14. Testy są własnością uczniów.

15. Po zakończeniu Konkursu wypełnionych kart odpowiedzi nie należy segregować  według kategorii, nie zszywać, nie spinać. Należy ułożyć je w jedną stronę, włożyć do dostarczonej koperty, ostemplować pieczątką szkoły i zakleić w obecności uczniów.

16. Kopertę z kartami odpowiedzi należy w dniu konkursu do godz. 15.00 przesłać listem poleconym na adres:

Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne „Liczman”
02-886 Warszawa              
ul. Jagielska 46J

 ŻYCZYMY WIELU SUKCESÓW I POMYŚLNYCH WYNIKÓW

 Prosimy o śledzenie informacji na stronie internetowej www.liczman.pl
w zakładce FOX.

Regionalny Koordynator Konkursu             
Bogumiła Bornowska