STATUT „Liczman”

STATUT

STOWARZYSZENIA OŚWIATOWO – EDUKACYJNEGO „Liczman”

(TEKST JEDNOLITY)

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§1

 1. Stowarzyszenie Oświatowo – Edukacyjne „Liczman”  zwane dalej „Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną, działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach i niniejszego Statutu.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§2

 1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa
 3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§3

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§5

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub pokrewnym profilu działania.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust.1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zgromadzenie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§6

Celami statutowymi Stowarzyszenia są:

1)      Wspieranie szkół w pogłębianiu i poszerzaniu zainteresowań uczniów.

2)      Dbałość o poszerzanie wiadomości i umiejętności uczniów poza wiedzę objętą programami szkolnymi.

3)      Kształtowanie umiejętności zdrowego współzawodnictwa uczniów.

4)      Przyczynianie się do intelektualnego, społecznego i kulturalnego rozwoju uczniów.

5)      Upowszechnianie umiejętności łączenia zabawy intelektualnej, ruchowej plastycznej, muzycznej z nauką przedmiotów ścisłych, humanistycznych, języków obcych itp.

6)      Popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy o uczeniu się i nauczaniu przedmiotów ścisłych np. matematyki, przedmiotów humanistycznych i przyrodniczych oraz języków obcych.

7)    Ułatwianie wymiany informacji i kontaktów w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

§7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)      Współpracę i wymianę doświadczeń ze stowarzyszeniami o podobnych w swojej działalności celach i formach realizacji w kraju i zagranicą.

2)      Upowszechnianie wiedzy przedmiotowej, metodycznej i kulturowej w szkołach.

3)      Organizowanie konkursów, warsztatów, wykładów, sympozjów, olimpiad przedmiotowych i pozaprzedmiotowych dla uzdolnionych i chcących poszerzać swoje zainteresowania uczniów o charakterze niedochodowym.

4)      Współpracę z uczelniami wyższymi, szkołami, instytutami, organami administracji państwowej i samorządowej.

5)      Wypracowanie i wdrażanie rozwiązań służących podnoszeniu jakości edukacji.

§8

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

 

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)      Członków zwyczajnych,

2)      Członków wspierających,

3)      Członków honorowych.

§11

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu, na podstawie pisemnej deklaracji.
 5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.

§12

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
 2. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
 3. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp.
 4. zgłaszania opinii i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
 5. noszenia odznaki organizacyjnej,

 

 1. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
 2. aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
 3. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. przestrzegania etyki zawodowej,
 5. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§13

 1. Członek wspierający i honorowy, posiada prawo określone w §12 ust. 1 pkt b-d.
  1. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.
  2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
  3. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

 

§14

 1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
   1. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
   2. wykluczenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy, stwierdzenie rażącego naruszenia zasad statutowych, etycznych lub działalności na szkodę Stowarzyszenia,
   3. w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
 2. Pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały władz Stowarzyszenia, które członkostwo nadało.
 3. Od wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do następnego walnego

Zebrania członków

Rozdział IV

Struktura organizacyjna

§15

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.

§ 16

 

Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są głosami jawnymi, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Zgromadzeni mogą uchwalić przeprowadzenie w danej sprawie głosowania tajnego.

 

 

§ 17

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia określonych w § 15 ust.1 lit.b-c w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród niewybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba uzupełnionych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów. Kadencja członka uzupełniającego kończy się wraz z upływem kadencji członków pochodzących z wyboru.

 

 

Walne Zebranie Członków

§ 18

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
 4. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd.
 5.  O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia. Walne Zebranie Członków zwołuje się za pomocą listów poleconych lub elektronicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności połowy ogólnej liczby uprawnionych  do głosowania członków w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 19

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku w terminie do 30 listopada każdego roku.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Zarząd zwołuje:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny uzasadniony wniosek 1/3 członków zwyczajnych.
 4. W przypadkach o których mowa w § 19 pkt 3 a-c, Zarząd zwołuje posiedzenie w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli termin ten przypadałby w okresie przerwy wakacyjnej, to zebranie winno się odbyć w październiku.
 5. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz.
 6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków i powołanych na nim komisji.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1)      określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,

2)      uchwalenie statutu i jego zmiana,

3)      uchwalenie budżetu,

4)      wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,

5)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

6)      ustalanie wysokości składek oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek i świadczeń

7)      rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

8)      rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu,

9)      nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,

10)  podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego

majątku,

11)  podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,

12)  podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do innych

 • organizacji.

 

 

 

 

Zarząd

§ 21

 1. Zarząd składa się od trzech członków, w tym Prezesa bezpośrednio powoływanego i odwoływanego przez Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Członków, bezwzględną większością głosów. Wybór następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów. O składzie funkcyjnym decyduje Walne Zgromadzenie Członków.
 3. Kadencja Członka Zarządu wynosi cztery lata.
 4. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.
 6. Do reprezentowania oraz zaciągania zobowiązań majątkowych uprawnieni są: Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu łącznie.

§ 22

Do zakresu działania Zarządu należy:

1)      realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,

2)      określanie szczegółowych kierunków działania,

3)      ustalanie budżetu i preliminarzy,

4)      sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia i jego działalnością gospodarczą,

5)      podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego

i ruchomego,

6)      powoływanie komisji, zespołów oraz określenie ich zadań,

7)      zwoływanie walnego zebrania członków,

8)      organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

9)      podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie, wykluczenie) ,

10)  prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

11)  wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,

12)  składanie sprawozdań z działalności Zarządu na Walnym Zebraniu Członków.

Komisja Rewizyjna

 

§ 23

 1. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej trzech członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Walne Zgromadzenie Członków powołuje na stanowiska funkcyjne.
 2. Komisję Rewizyjną powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Członków, bezwzględną większością głosów. Wybór następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 3. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje się na cztery lata na wspólną kadencję.
 4. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę i stały nadzór nad działalnością Stowarzyszenia.
 5. Komisja Rewizyjna przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdanie oceniające z działalności Zarządu.
 6. Komisja Rewizyjna ma dostęp do wszystkich ksiąg i dokumentów Stowarzyszenia.
 7. Posiedzenia są zwoływane przez Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego.
 8. Członek Komisji Rewizyjnej może żądać zwołania Komisji Rewizyjnej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje posiedzenie w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wniosku.

 

§ 24

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1)      kontrolowanie działalności Stowarzyszenia, w tym jego finansów,

2)      występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

3)      prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,

4)      zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem,

5)      składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia,

6)      nadzór nad działalnością gospodarczą Stowarzyszenia,

7)      składanie sprawozdań z podjętych działań na Walnym Zebraniu Członków.

 

§ 25

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

 

§ 26

W przypadkach określonych w § 24 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 27

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 28

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie i opłaty wpisowe,
  2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
  3. darowizny, subwencje, dotacje i zapisy,
  4. dochody z prowadzenia działalności gospodarczej,
   1. zyski z kapitału.
   2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
   3. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazywane na to konto.
   4. Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 4 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu  na członka Stowarzyszenia.
   5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
   6. Wszystkie dochody Stowarzyszenia przeznacza się na realizację jego zadań statutowych.

Rozdział VI

 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 • § 29
 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów – 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 18  należy załączyć projekty stosownych uchwał.
  1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

 

 1. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nieuregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) .

 

Rozdział VII

Przepisy przejściowe

 

§ 30

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą wpisu do KRS.