Komunikaty FOX

Warszawa, dnia 30.05.2023r.

Komunikat nr 2

Szanowni Państwo Szkolni Opiekunowie Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego Fox 2023

Logując się na stronie Głównego Organizatora Konkursu Języka Angielskiego w bazie Fox-a macie Państwo wyniki i punktację swoich uczestników.

Uprzejmie informujemy, że dyplomy i nagrody dla uczestników Fox 2023 z wynikami: laureat, bdb  i db  zostały wysyłane bezpośrednio do szkoły 30 maja  2023r.

Uwaga!

Nagrody:

Laureat: (w skali kraju)

1K –dyplom + nagroda o wartości  300 zł,
2K – dyplom +nagroda o wartości  300 zł,
1B – dyplom + nagroda o wartości  500 zł,
2B – dyplom + nagroda kurs 8-klasisty + nagroda o wartości 100 zł,
1D – dyplom + nagroda kurs 8-klasisty + nagroda o wartości 100 zł,
2D – dyplom + nagroda o wartości 600 zł,
1L – dyplom + nagroda  kurs maturzysty + nagroda o wartości  100 zł,
2L – dyplom + nagroda  kurs maturzysty +  nagroda o wartości 100 zł,
1E – dyplom + nagroda  kurs maturzysty +  nagroda o wartości 100 zł,
2E – dyplom  + nagroda o wartości 600 zł

Cena e-kursu przygotowującego do egzaminu kończącego szkołę podstawową i do egzaminu maturalnego wynosi 499 zł.

 – Bardzo dobry (nasz region): dyplom + bon prezentowy z „empiku”
o wartości 70,-zł

 – Dobry (nasz region): dyplom + książeczka wg kategorii

1K         „The Emperor’s Nightingale”

2K, 1B   “From the Earth to the Moon”

2B, 1D   ”The Canterville Ghost”

2D, 1L    ”Frankenstein”

2L, 1E, 2E   “The Picture of Dorian Gray”

Szkolni Opiekunowie otrzymają dyplom +  książeczkę  z napisem “Teacher’s Book”.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom Konkursu uzyskanych wyników i zapraszamy do nowej edycji Konkursu w r.szk. 2023/2024.

Z okazji zbliżającej się przerwy wakacyjnej życzymy całej Społeczności Szkolnej miłych chwil odpoczynku.

Z poważaniem

Regionalny Koordynator Konkursu

Bogumiła Bornowska

Warszawa, dn. 09.03.2023r.

Komunikat nr 1/2023

Szanowni Państwo Szkolni Opiekunowie Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego

Uprzejmie informujemy,  że zakończyliśmy wysyłanie kart odpowiedzi listem poleconym bezpośrednio do danej szkoły.

Koperta została zaadresowana imieniem i nazwiskiem Szkolnego Opiekuna i adresem szkoły jaki został zapisany w bazie foxa.

Prosimy o zwrócenie uwagi na początku konkursu aby po rozdaniu kart odpowiedzi pomóc uczestnikom (o ile jest to niezbędne) w poprawnym wypełnieniu części informacyjnej zgodnie z instrukcją zawartą na karcie odpowiedzi, tj.:

  1. podanie i zakodowanie czteroliterowego kodu szkoły,
    1. zakodowanie NAZWISKA i IMIENIA w podanej kolejności,
    1. zakodowanie kategorii i klasy.

Ten czas nie jest wliczany do czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań testowych.

Przypominamy Państwu, że  po przeprowadzonym konkursie , kopertę „tylko” z kartami odpowiedzi należy  przesłać tego samego dnia listem poleconym na adres:

Stowarzyszenie Oświatowo – Edukacyjne „Liczman” ,

02-886 Warszawa        

ul. Jagielska 46 J

Sposób obliczanie punktów

 Każdy test składa się z pytań o trzech stopniach trudności.

Dla kategorii Kittens jest po 5 pytań o każdym stopniu trudności, a dla pozostałych kategorii po 10 pytań o każdym stopniu trudności.

Zasady punktacji są następujące:
a. za poprawną odpowiedź na każde z pytań I części można otrzymać po 3 punkty, z II części – po 4 punkty, a z III części – po 5 punktów,
b. za każdą błędną odpowiedź odejmuje się 25% punktów przewidzianych dla danego zadania,
c. w przypadku braku odpowiedzi przyznaje się 0 punktów.

 „Na starcie” uczeń startujący w kategorii Kittens otrzymuje 15, a w pozostałych kategoriach – 30 punktów dodatkowych.

 Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia wynosi w kategorii Kittens – 75, a w pozostałych kategoriach – 150.

Wyniki, które nie podlegają odwołaniu, zostaną ogłoszone i udostępnione na stronie internetowej tylko szkolnym opiekunom konkursu, w ciągu dwóch miesięcy od dnia przeprowadzenia konkursu. Wyniki są dostępne po zalogowaniu się do systemu. Szkolni opiekunowie konkursu informują uczestników konkursu o osiągniętych przez nich wynikach.


 Przedziały punktowe, według których wyniki uczestników są kwalifikowane do kategorii laureatów, bardzo dobrych i dobrych są ustalane corocznie dla każdej edycji konkursu.

Definicję laureata określa organizator krajowy.

Przedziały punktowe określające wyniki bardzo dobre i dobre ustalane są z wykorzystaniem skali staninowej, oddzielnie dla każdej grupy wiekowej (klasy). Wyniki bardzo dobre obejmują uczestników należących do stanina dziewiątego, wyniki dobre obejmują uczestników ze stanina ósmego.

Status osiągniętych przez uczestników konkursu wyników jest następujący: laureat równy jest I miejscu, wynik bdb – II miejscu, a wynik db – III miejscu.

Proszę zwrócić uwagę czy wszyscy uczestnicy znajdują się na liście szkolnej.

Brak uczestnika na liście wyników oznacza, że błędnie wypełnił on kartę odpowiedzi.

W przypadku błędnie podanej kategorii wiekowej jak również błędnego kodu lub jego braku nie ma możliwości  poprawnego obliczenia punktów jak również przypisania uczestnika do konkretnej szkoły.

Nagrody dla uczestników, którzy uzyskali wynik (Laureat, bardzo dobry i wyróżniony) zostaną przesłane listem poleconym  bezpośrednio do danej szkoły za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Informacja o wysłaniu nagród zostanie przesłana bezpośredni do danej szkoły emailem do Szkolnego Opiekuna i do sekretariatu szkoły.

Proszę zwrócić uwagę, że wypełniane przez Państwo dane szkoły muszą posiadać dokładne dane adresowe (w tym właściwe i aktualne emaile) aby nie było kłopotów z ich otrzymaniem.

.

Regionalny Koordynator Konkursu

Bogumiła Bornowska